Наукова робота кафедри

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

З часів створення кафедри ТКШВ та по теперішній час зміст та обсяг науково-дослідних робіт, що виконують її співробітники, визначаються практичними потребами та актуальністю рішення фундаментальних проблем. При цьому традиційна тематика органічно розширюється та доповнюється новими завданнями, збагачується новими методами та засобами досліджень.

На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад, на чолі із зав. кафедрою д-ром техн. наук, професором Славінською А. Л.

Викладачами кафедри вирішуються питання теоретичного і практичного характеру стосовно розвитку швейної промисловості і вдосконалення навчального процесу. Наукова проблема над якою працює кафедра ТКШВ – «Розробка нових і альтернативних методів проектування й технології виготовлення високоякісного одягу в умовах інтенсифікації виробництва».

Під керівництвом д-ра техн. наук, професора Славінської А.Л. на кафедрі працює наукова школа за тематичним напрямком «Теоретичні основи і методичне забезпечення модульного проектування конкурентоздатного одягу». Наукові дослідження учасників наукової школи проводяться в кількох напрямках:
розробка методичних основ процесу проектування одягу на основі принципів варіативності конструктивно-технологічних рішень асортиментного ряду;
розвиток наукових основ художнього проектування одягу на основі трансформації процесу формоутворення;
наукові основи геометричної трансформації процесу проектування одягу з використанням комп’ютерних технологій;
розробка типологічних рядів конструктивно-технологічних рішень одягу за принципами евристичного проектування.

Науковцями школи захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій, видано 3 монографії, 11 навчальних посібників, 8 патентів, опубліковано понад 300 наукових праць.

Д-р техн. наук, проф. Славінська А.Л. та канд. техн. наук, доц. Мица В.В.
спостерігають за проведенням конкурсу фахової майстерності
Канд. техн. наук, доц. Сиротенко О.П., канд. техн. наук Вовк Ю.В. та канд. техн. наук Селезньова А.В. працюють з магістрами
Канд. техн. наук, доц. Мица В.В., канд. техн. наук, доц. Домбровська О.В. на виставці досягнень кафедри
Канд. техн. наук, доц. Швець Г.С. готується до конференції
Д-р. техн. наук, проф. Кулешова С.Г. та д-р техн. наук, проф. Захаркевич О.В.
обговорюють результати науково-практичної конференції
Д-р техн. наук, проф. Славінська А.Л. доповідає на науково-технічній конференції

Викладачі, аспіранти кафедри підтримують творчі та наукові зв’язки з Київським національним університетом технологій та дизайну, Херсонським національним технічним університетом, Українською інженерно-педагогічною академією, Мукачівським державним університетом.

Нещодавно були налагоджені й міжнародні зв’язки зі спорідненими закладами вищої освіти: Казанським національним дослідницьким технологічним університетом; Kafrelsheikh University (Egypt), Вітебською філією Установи освіти Федерації профспілок Білорусі Міжнародним університетом «МІТСВ».

Співробітники кафедри підтверджують свій науковий та творчий потенціал наявністю патентів та авторських свідоцтв, серед яких є промислові зразки швейних виробів, нові методи, технології, та комп’ютерні програми.

Усі науково-дослідні лабораторії кафедри слугують базою для виконання студентських наукових робіт, магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти представляють результати наукових досліджень під час участі у роботах конференцій, виставках, наукових семінарах різного рівня. Так, за останні роки викладачі та студенти кафедри прийняли участь у роботі всеукраїнських наукових конференцій молодих вчених та студентів м. Київ, КНУТД (2007, 2009, 2011–2013 рр.); всеукраїнських науково-практичних Інтернет-конференцій молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький (2013–2022 рр.); регіональної науково-практичної конференції «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі». м. Хмельницький, ХНУ (2010 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю іноземних вчених «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі», ХНУ (2011 р.); Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Перспективи розвитку легкої промисловості», Луцьк, (2011 р.); Міжнародних наукових конференцій «ІV (VI, VII) Україно-польські наукові діалоги», (2011 р., 2015 р., 2017 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми», м. Тернопіль (2012 р.); ІХ, ХІ, ХІІ та ХІІІ міжнародних конференцій «Стратегія якості у промисловості і освіті», Болгарія, м. Варна (2013 р., 2015–2017 р.); Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку промисловості», м. Хмельницький (2014 р.); Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 20-й річниці створення Мукачівського державного університету «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (2015 р., м. Мукачево); International conference Tex Teh 7, Creating the Future of Textiles (Бухарест, жовтень 2015 р.), International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (Bodrum, Turkey, 2016); International Conference on Technics, Technologies and Education (Yambol, Bulgaria, 2017) та багатьох інших.

Щорічно проводяться науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу кафедри ТКШВ, за результатами яких видаються збірники тез доповідей.

Крім того, на кафедрі постійно проводяться розширені наукові семінари по заслуховуванню кандидатських (докторських) дисертацій, виконаних у стінах рідного університету та інших закладах вищої освіти країни.

У 2009-2017 роках в університеті за профілем кафедри працювала спеціалізована вчена рада К 70.052.03. по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. До ради входили троє представників кафедри: д-р техн. наук, професор Славінська А.Л., канд. техн. наук, професор Кущевський М.О., канд. техн. наук, доцент Домбровська О.М.

За цей час у ній захистили свої кандидатські дисертації сім членів сьогоднішнього складу професорсько-викладацького складу кафедри: Дітковська О.А., Захаркевич О.В., Кошевко Ю.В., Лущевська О.М., Привала В.О., Сиротенко О.П., Швець Г.С.

Викладачі кафедри здійснюють також опонування кандидатських дисертацій.

Завідувач кафедри ТКШВ д-р техн. наук, професор Славінська А.Л. є членом редколегій Вісника Хмельницького національного університету, Вісника Київського національного університету технологій та дизайну, а також журналу «Легка промисловість», які входять до переліку наукових фахових видань України.

Починаючи з 2013 року на базі кафедри успішно проводилась щорічна Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», яка з 2018 року набула статусу міжнародної на базі кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету.

В конференції приймають участь представники з 21 навчального закладу, серед яких 19 навчальних закладів України. Окрім того, в конференції приймають участь іноземні вчені із навчальних закладів, із якими підтримуються постійні творчі та наукові зв’язки.

Доповіді учасників розміщуються на Web-сторінці кафедри за адресою: https://tksv.khmnu.edu.ua/publ/ і завжди викликають жваве обговорення у інтернет-аудиторії.

Делегація Хмельницького національного університету у складі викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів Захаркевич О.В. та Кошевко Ю.В. протягом 27-28 жовтня 2017 р. взяли участь у роботі освітньої програми в рамках LVIV FASHION WEEK SS 2018.

Делегація ХНУ з дизайнером Мартою Яцишин,власницею торгової марки «SKINNYSTICKS», викладачем Школи Дизайну Creative, майстром художнього розпису по одягу

Викладачі кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Захаркевич О. В. та Кошевко Ю. В. відвідали 35 Міжнародний фестиваль моди Kyiv Fashion, що проходив 5-7 вересня 2018 р. у м. Київ. Kyiv Fashion – найбільший міжнародний виставковий проект, який має багаторічну успішну історію та зберігає кращі виставкові традиції. Цей захід є найбільш авторитетним форумом у сфері модної індустрії України.

25 січня 2019 р. – у якості запрошених спікерів Захаркевич О. В. та Кошевко Ю. В. прийняли участь у роботі ІІІ зимової наукової школи для інтелектуально-обдарованої учнівської молоді у форматі Z – Camp у м. Славуті.

Особлива увага на кафедрі ТКШВ приділяється підготовці магістрів, адже, як свідчить світовий досвід, саме цей вид підготовки є квінтесенцією системи вищої освіти, основою науково-технічного прогресу країни в цілому. Актуальність магістерської підготовки обумовлена стрімким розвитком ринкових відносин в Україні, поглибленням прогресивних реформ в усіх галузях народного господарства, які неможливі без наявності висококваліфікованих фахівців. Отже, саме магістри – це ті фахівці, які здатні забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення.