Магістратура

На кафедрі ТКШВ виконують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

магістр термін навчання – 1 рік 4 місяці

галузь знань – 18 Виробництво та технології

спеціальність – 182 Технології легкої промисловості

Назва освітньої програми – КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ФАХІВЦЯМИ-ПРАКТИКАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

РОЗВИТОК SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТКШВ

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА «КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ» З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РОБОТИ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ ACLOSET В МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ У FASHION-БІЗНЕСІ»

Актуальність магістерської підготовки підсилюється також стрімким розвитком ринкових відносин в Україні, поглибленням прогресивних реформ в усіх галузях народного господарства, які неможливі без наявності висококваліфікованих фахівців. Саме магістри – це ті фахівці, які здатні забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення. Тому особливу увагу в Хмельницькому національному університеті, зокрема на кафедрі ТКШВ, приділяють підготовці магістрів, адже, як свідчить зарубіжний досвід, саме цей вид підготовки є квінтесенцією системи вищої освіти, основою науково-технічного прогресу країни в цілому.

Магістерська підготовка на кафедрі ТКШВ проводиться уже 25 рік. Розпочалась вона  в 1999 році із зарахування 4 осіб за спеціальністю «Швейні вироби», які в 2000 році успішно закінчили навчання і отримали перші дипломи магістрів.

За період з 2000 по 2023 роки на кафедрі підготовлено й випущено понад 380 магістрів. З них до аспірантури Хмельницького національного університету та інших вузів країни вступили понад 20 осіб.

Вагомий внесок у створення магістратури кафедри ТКШВ внесли: професор, доктор технічних наук Славінська Алла Людвигівна, професор, кандидат технічних наук Кущевський Микола Олександрович, відповідальний за підготовку магістрів на кафедрі ТКШВ доцент, кандидат технічних наук Троян Олександр Михайлович.

Не дивлячись на великий конкурс при вступі, рівень попиту на освіту, яка отримується в магістратурі кафедри росте з кожним роком. Така популярність пояснюється якістю знань, які набуваються, високим професіоналізмом викладачів, адже до викладання у магістратурі залучено провідних професорів і доцентів університету.

В процесі навчання у магістратурі студенти-магістранти набувають поглиблених знань зі спеціальності, навичок науково-дослідницької роботи та науково-педагогічної діяльності, мають можливість використовувати сучасні комп’ютерні технології у навчальному процесі, працювати в бібліотеці університету, у тому числі з використанням мережі Інтернет, брати участь у культурно-масовій роботі університету. Вони набувають певного досвіду з використання отриманих знань та вмінь створювати елементи нових знань для рішення завдань у обраній сфері професіональної діяльності. Під час навчання майбутні магістри мають можливість підвищити рівень знань з іноземної мови, а також скласти іспити з кандидатського мінімуму.

Програма підготовки магістрів на кафедрі ТКШВ включає в себе дві приблизно однакові за обсягом часу складові – загальноосвітню та науково-дослідницьку. Загальноосвітня підготовка вміщує вивчення ряду дисциплін, що визначені індивідуальним планом підготовки магістранта. Науково-дослідницька складова кваліфікаційної підготовки полягає у виконанні, оформленні та захисті кваліфікаційної магістерської роботи.
Кожна кваліфікаційна магістерська робота, підготовлена на кафедрі ТКШВ, виконується індивідуально, відповідно до затвердженої структури, носить оригінальний характер наукового змісту і відповідає швейній галузі знань. Магістерська робота виконується відповідно до вимог щодо наукових досліджень і має на меті засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його спеціальну та загальнонаукову підготовку, уміння застосувати здобуті в університеті знання для розв’язання науково-практичних завдань, здатність до проведення досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань, наявність у її автора навичок наукової роботи.

Крім зазначених переваг, слід також відмітити таку: магістратура є першим кроком на шляху до педагогічно-наукової кар’єри, до вступу в аспірантуру, оскільки вона формує навички науково-дослідної роботи. Наукова продукція, тобто науково-дослідницькі статті магістрантів та їхніх наукових керівників публікуються у фаховому журналі «Вісник ХНУ» та збірниках наукових праць молодих вчених та студентів. Адже за задумом та стратегією своєї діяльності магістратура передусім покликана формувати професіоналів, готових до самостійної пошукової науково-дослідної та творчої праці.

Отже, двадцятидвохрічний досвід роботи магістратури на кафедрі ТКШВ підтверджує високий рівень організації навчального процесу, достатньо високу кваліфікацію професорсько-викладацького складу та належний рівень підготовки.